Olga Diakova

Olga Diakova
About the Speaker
  • Profession
    Chairperson
  • Company
    Central Europe, David Lynch Foundation

Chairperson Central Europe, David Lynch Foundation & CEO, 02PR